Polityka prywatności

Wedding2You Agency Ⓒ 2021
Facebook - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca
Instagram - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca
Pinterest - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca
Pinterest - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca

Zapytaj o dostępną ofertę

Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

Wedding2You Agency Ⓒ 2021
Facebook - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca
Instagram - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca
Pinterest - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca
Pinterest - Wedding2you agency - oprawa muzyczna, fotolustro, bar mobilny, pierwszy taniec, nauka pierwszego tańca

Zapytaj o dostępną ofertę

Skontaktuj się z nami

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
znane popularnie pod skrótem RODO.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz uprawnieniach,
jakie w związku z tym Państwu przysługują.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Kaim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: WEDDING2YOU AGENCY DANIEL KAIM,
pod adresem: Tysiąclecia 43A lok. 1, 41-933 Bytom, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6263036139.

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych osobowych możesz się Pan/Pani kontaktować z nami pod adresem e-mail: wedding2you.agency@gmail.com.

 

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

 

3. Przetwarzane dane

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
   
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

   

6. Okres przechowywania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy wykonania usług obsługi wesel oraz eventów.

 

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
   
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
   
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ​​​​​​​

7. Twoje prawa

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • osobom upoważnionym przez Administratora,
   
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora,
   
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

   

4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 

 • związanych z realizacją z Panią/Panem umowy dotyczącej wykonania usług o charakterze obsługi wesel oraz eventów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   

2. Cele i podstawy przetwarzania

DJ na wesele, Wedding2You Agency, Event2You